Tadashi Abe – Première série – Technique n°8 (JARA9)

Nikyo omote sur saisie ryo sode dori – forme ura